HANSPAULSKÁ LIGA - HANSPAULKA, FOTBALOVÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Jaro 2023
100. sezóna Hanspaulské ligy
Březen - červen 2023

Vítá vás informační server o fotbalové lize v malé kopané soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hlavní strana - aktuální novinky, nejnovější články a další informace soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Pravidla - pravidla, propozice souteže a další důležité dokumenty soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hřiště - přehledná interaktivní mapa s vyobrazením jednotlivých hřišť soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Výsledky a tabulky - nejnovější výsledky a tabulky jednotlivých lig soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Diskusní fórum - diskusní fórum, kde můžete komentovat události a dění soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Videa - videa z Hanspaulky, videa fotbalových týmů a reportáže z utkání soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Odkazy - odkazy z Hanspaulky, weby sportovních areálů, turnajů a týmů soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Kontakt - informace a kontakty informačního portálu HANSPAULSKA-LIGA.cz soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.czPravidla

Pravidla malého fotbalu 5+1 platná od 2.9.2019

Pravidlo 1

Hrací plocha

I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 – 54 m, šířka 22 – 30 m.

II. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m

(obr. příloha číslo 1).

III. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její vnitřní rozměry: šířka 3 – 3,8 m, výška 2 – 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.

IV. Pokutový kop se zahrává ze značky ve vzdálenosti 7 m od středu branky.

Pravidlo 2

Míč

I. Míč pro MF je shodný s míčem na fotbal velikosti 5, není-li k dispozici, může být i míč velikosti 4. Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

Pravidlo 3

Počet hráčů

I. Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

II. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a STDK rozhodne o výsledku.

III. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).

IV. Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximální počet hráčů je šestnáct. Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání (od jeho zahájení až do podepsání Zápisu o utkání, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.

V. Provedení střídání

 1. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání.
 2. Hráči obou týmů vstupují na hrací plochu výhradně od pomezní čáry, kterou před utkáním zvolí rozhodčí. Každý tým má vymezený svůj prostor určený ke střídání. Tento je ohraničen průsečíkem středové čáry a pomezní čáry a zasahuje 6 metrů do hloubi vlastní poloviny hrací plochy. V mimořádných případech má rozhodčí právo prostor vymezený pro střídání týmů před nebo v průběhu utkání změnit. Důvody takového rozhodnutí je povinen popsat do Zápisu o utkání.
 3. Střídání hráčů je možné uskutečnit i v době, kdy je míč ve hře, ale náhradník smí vstoupit na hrací plochu až ve chvíli, kdy ji střídající hráč opustil.
 4. Střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu, tímto se z náhradníka stává hráč a ze střídajícího hráče náhradník. Počet střídání není omezen.
 5. Za hráče, opustivšího hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), nesmí nastoupit náhradník až do doby, kdy je míč ze hry. V takovém případě jsou příslušníci družstva během hry oprávněni dát rozhodčímu znamení gestem ruky či slovem, aby jej upozornili na skutečnost, že z hrací plochy odstoupil jeden z hráčů a že za něj v příštím přerušení nastoupí náhradník.
 6. V případě, že hráč opustí hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), v přerušené hře, může za něj náhradník nastoupit až v následujícím přerušení hry. Je-li podle názoru rozhodčího hráč vážně zraněn, je pravomocí rozhodčího umožnit jeho střídání již v přerušení, během kterého opustí hrací plochu.
 7. Při porušení ustanovení odst. 2), 3), 5) tohoto pravidla rozhodčí hru s ohledem na poskytnutí výhody ve hře přeruší. Provinivším se je pro účely tohoto pravidla vždy náhradník vstupující na hrací plochu. Provinivšího se hráče rozhodčí napomene a nařídí nepřímý volný kop proti provinivšímu se družstvu z místa, kde se nacházel v okamžiku přerušení hry míč (s ohledem na ustanovení Pravidla 10).
 8. Není-li možné určit hráče, který pravidlo porušil, napomene rozhodčí kapitána provinivšího se družstva.
 9. Střídání v době, kdy je míč ze hry, není důvodem pro zdržení navázání hry.

VI. Kapitán družstva musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu). Jeho práva a povinnosti upravuje Soutěžní řád. Kapitán vykonává svoji funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svoji funkci vykonávat, určí si družstvo zástupce, který funkci převezme.

VII. Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání.

Pravidlo 4

Výstroj hráčů

I. Výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Družstvo nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno.

II. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev.

III. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Povoleny jsou kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky.

Výklad: Na většině hřišť s umělou trávou jakékoli generace je povoleno hrát pouze v kopačkách turfech, gumotextilních kopačkáchnebo sálové obuvi.Zakázáno je hrát v "lisovkách". Výjimky jsou uvedenyv Seznamu hřišť.

IV. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.).

V. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

VI. Hráč skrvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

Pravidlo 5

Rozhodčí

I. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání podepsáním zápisu kapitány družstev.

II. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná.

Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.

III. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost hráče mimo jakoukoli pochybnost.

IV. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

V. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba (ani asistent rozhodčího). Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče slovně. Toto slovní udělení karty má stejnou platnost. Skutečnost, že rozhodčí nemá karty nebo jinou povinnou součást výbavy, uvedou kapitáni do Zápisu o utkání.

VI. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné delší straně hřiště. Může vést Zápis o utkání.

VII. Oba rozhodčí musí být sportovně oblečeni a odlišovat se barevně od dresů obou družstev.

VIII. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:

 1. počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod čtyři (tři a brankář)
 2. na zákrok policie
 3. v případě úmrtí hráče
 4. při násilí spáchaném na rozhodčím neboli inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem. Pouhý pokus o udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího se za inzultaci nepovažuje, považuje se to však projev hrubého nesportovního chování (viz Pravidlo 15, čl. II./1b)

IX. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

 1. pro tmu nebo špatnou viditelnost
 2. pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost hrací plochy
 3. odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím, kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)
 4. hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího
 5. pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání
 6. pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřiště

Pravidlo 6

Doba hry

I. Hraje se 2 x 30 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.

II. Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.

III. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. zakopávání míče, atd.). Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit akci.

IV. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit.

V. V utkáních hraný K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se vžádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě pět pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených v Zápise o utkání, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z družstev o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice a ve stejném pořadí. Střídání brankářů je neomezené. Pokud družstvo již nemůže postavit z důvodu zranění nebo vyloučení pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném rozhodčímu.

Pravidlo 7

Zahájení a přerušení hry

I. Losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí buď polovinu hrací plochy, kterou bude v 1. poločase bránit, nebo zahájení hry výkopem. Druhému družstvu připadne zbývající volba. Při zahájení 2. poločasu provede zahajovací výkop družstvo, které před 1. poločasem volilo stranu.

II. Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště. Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.

III. Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.

IV. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč.

V. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště

(obr. příloha číslo 2).

Pravidlo 8

Dosažení branky

I. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo

(obr. příloha 3).

II. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné (viz Pravidlo 5, čl. II.). Pro uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.

III. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

 1. soupeřovy branky (v těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky):
  1. z nepřímého volného kopu
  2. z vyhazování brankáře rukou
  3. z autového vhazování
 2. vlastní branky (v těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop):
  1. z autového vhazování
  2. ze všech volných kopů
  3. z kopu z rohu
  4. z výkopu ze středu hřiště
  5. z kopu od branky

Pravidlo 9

Postavení mimo hru

I. V MF neexistuje postavení mimo hru.

Pravidlo 10

Volné kopy

I. Volné kopy se dělí na:

1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje, pokud hráč:

 1. kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
 2. podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře
 3. skočí na soupeře
 4. vrazí do soupeře
 5. udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
 6. strčí do soupeře
 7. při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože se dotkl míče dříve
 8. drží soupeře
 9. plivne na soupeře
 10. hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)

Výklad: V této souvislosti též upozorňujeme, že vyloučení brankáře, který zahraje rukou mimo své pokutové území, je možné pouze tehdy, zmaří-li brankář tímto zákrokem soupeři vyloženou příležitost (např. dosažení branky, přihrávku hráči před prázdnou branku). Při posuzování hry rukou se postupuje podle znění, uvedeného v Pravidlech fotbalu FIFA:

Je přestupkem, pokud hráč:

 • se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči
 • získá výhodu/kontrolu míče poté, co se míč dotkl jeho ruky/paže a pak
  - skóruje (vstřelí míč) do soupeřovy branky
  - vytvoří brankovou možnost
 • skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře útočícího družstva

Je obvykle přestupkem, když hráč:

 • se dotkne míče rukou/paží, když:
  - ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla
  - ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě, kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže). Výše uvedené se aplikují (uplatňují), i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko

S výjimkou výše uvedených přestupků není obvykle přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže:

 • přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)
 • přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je (stojí) blízko
 • když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla
 • jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není bočně nebo vertikálně vytrčena od těla

2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky, se nařizuje za:

 1. bránění ve hře
 2. nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě
 3. nesportovní chování
 4. technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč, promarňuje čas, atd.)

II. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního brankového území, musí být hráči soupeře mimo toto území – viz Pravidlo 12, čl. III.) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.

III. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brankovém území, provádí se z hranice brankového území rovnoběžně s brankovou čarou, a to nejblíže místu přestupku.

IV. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.

Pravidlo 11

Pokutový kop

I. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.

II. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.

III. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brankové území a nejméně 5 m od značky pokutového kopu.

Pravidlo 12

Kop od branky

I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky.

II. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.

III. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu.

IV. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 13

Kop z rohu

I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky a jako poslední se ho dotkl hráč bránícího družstva, provádí útočící družstvo kop z rohu.

II. Míč musí být umístěn do rohového čtvrtkruhu o poloměru 40 cm, který je blíže k místu, kde míč přešel brankovou čáru. Není-li rohový čtvrtkruh na hrací ploše vyznačen, umístí se míč tak, aby byla dodržena jeho maximální vzdálenost od spojnice postranní a brankové čáry odpovídající uvedenému poloměru.

III. Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul; přitom nemusí opustit rohový čtvrtkruh.

IV. Při provádění kopu z rohu musí být všichni soupeřovi hráči nejméně 5 metrů od míče, dokud není míč ve hře.

V. Z kopu z rohu lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 14

Malá domů

I. Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.

Pravidlo 15

Osobní tresty

I. Napomenutí:

 1. Rozhodčí má právo napomenout hráče, jestliže mj.:
  1. opakovaně porušuje pravidla hry
  2. projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího
  3. dopustí se jiného nesportovního chování
 2. Napomenutí se provede ukázáním žluté karty

II. Vyloučení:

 1. Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:
  1. se dopustí hrubého faulu
  2. chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)
  3. používá hrubých a urážlivých výroků
  4. úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky
  5. dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl
 2. Vyloučení se provede ukázáním červené karty
 3. Vyloučený hráč musí bez zbytečného otálení opustit prostor hřiště
 4. Za vyloučeného hráče smí po uplynutí 10 minut nastoupit náhradník, je-li k dispozici
  1. tato doba se při obdržení branky nezkracuje
  2. tato doba začíná běžet okamžikem, kdy je při navázání hry bezprostředně po vyloučení míč ve hře
  3. tato doba není nijak ovlivněna případným vyloučením dalšího hráče
 5. Při vyloučení náhradníka pokračuje družstvo v nezměněném počtu hráčů
 6. Tímto pravidlem není nijak dotčeno ustanovení Pravidla 5, čl. VIII/1)

Výklad:

Nemá-li rozhodčí k dispozici žlutou či červenou kartu, napomíná či vylučuje hráče slovně (Pravidlo 5, čl. V.).

Vyloučený hráč se do hry nevrací, avšak po uplynutí 10 minut hry za něj může nastoupit náhradník (pokud má družstvo náhradníky připravené ke hře).

Je-li v době, kdy běží čas vyloučení hráče či hráčů, utkání přerušeno na delší dobu (zranění hráče, zakopnutí všech dostupných míčů mimo okamžitý dosah apod.), nastaví rozhodčí promeškanou dobu k času vyloučení.

Dojde-li k vyloučení více hráčů jednoho družstva najednou či v krátkém časovém úseku tak, že počet hráčů ve hře by klesl pod 3+1, utkání bude ukončeno pro nedostatečný počet hráčů a o jeho výsledku rozhodne STDK.

Pravidlo 16

Závěrečné ustanovení

I. Ve všech ostatních případech platí přiměřeně Pravidla fotbalu.


Diskusní fórum

Přidat komentář


  

Jak se přihlásit do Hanspaulské ligy


Výsledky a tabulky

Hanspaulská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F
5.A B C D E F G H I
6.A B C D E F G H I J K L
7.A B C D E F G H I J K L
8.A B C D E F G H I J K L M

Veteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E

Superveteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C

Ultraveteránská liga
1.A
2.A 2.B


Hřiště


Pravidla

Pravidla malého fotbalu
Soutěžní řád
Disciplinární řád
Sazebník poplatků, pokut a odměn
Příkladový sazebník trestů

Propozice soutěže pro HL
Propozice soutěže pro VL
Propozice soutěže pro SVL
Propozice soutěže pro UVL

Přestupní lístek
Registrační lístek
Zápis o utkání


Diskusní fórum

UTKÁNÍ
Diskusní fórum

1.2.2023 1:31:42

TÝMY
Diskusní fórum

31.1.2023 18:48:18

HRÁČI
Diskusní fórum

29.1.2023 16:22:46

TÝMY
Diskusní fórum

27.1.2023 19:25:58

UTKÁNÍ
Diskusní fórum

26.1.2023 18:06:45


Sportovní areály

Přidat odkaz
Na web sportovního areálu


Fotbalové turnaje

FOTBALOVÝ TURNAJ
Pohár děkana FJFI

8.5.2022 Praha

FOTBALOVÝ TURNAJ
Sue Ryder Charity Cup

8.9.2022 Praha

Přidat odkaz
Na web fotbalového turnaje


Fotbalové týmy

Přidat odkaz
Na web fotbalového týmu 

Všechna práva vyhrazena - HANSPAULSKA-LIGA.cz - info@hanspaulska-liga.cz - XHTML - CSS - 8.2.2023 9:05:14

krimi videa, krimi zprávy, krimi plus