HANSPAULSKÁ LIGA - HANSPAULKA, FOTBALOVÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Jaro 2024
102. sezóna Hanspaulské ligy
Březen - červen 2024

Vítá vás informační server o fotbalové lize v malé kopané soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hlavní strana - aktuální novinky, nejnovější články a další informace soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Pravidla - pravidla, propozice souteže a další důležité dokumenty soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hřiště - přehledná interaktivní mapa s vyobrazením jednotlivých hřišť soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Výsledky a tabulky - nejnovější výsledky a tabulky jednotlivých lig soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Diskusní fórum - diskusní fórum, kde můžete komentovat události a dění soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Videa - videa z Hanspaulky, videa fotbalových týmů a reportáže z utkání soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Odkazy - odkazy z Hanspaulky, weby sportovních areálů, turnajů a týmů soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Kontakt - informace a kontakty informačního portálu HANSPAULSKA-LIGA.cz soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.czPravidla

I. Základní ustanovení

Článek 1

 1. Soutěžní řád malého fotbalu stanoví základní podmínky organizace soutěží malého fotbalu 5+1 pořádaných v rámci Pražského svazu malého fotbalu a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Družstva odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči a funkcionáři a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.
 2. K vydání Soutěžního řádu malého fotbalu je oprávněn Výkonný výbor Pražského svazu malého fotbalu. Změny a dodatky Soutěžního řádu malého fotbalu mohou být provedeny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž tyto změny a dodatky vstupují v platnost.
 3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž má k těmto změnám dojít.
 4. Začátek a konec soutěžní sezóny je upraven v Propozicích soutěže.

Článek 2

 1. V rámci malého fotbalu 5 + 1 se pořádají soutěže mistrovské, pohárové a ostatní.
 2. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem (viz čl.7).
 3. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.
 4. Všichni účastníci startují v soutěžích na vlastní nebezpečí. PSMF neodpovídá za případnou újmu na zdraví či majetku účastníků soutěží.

Článek 3

Zkratky a pojmy

 • SŘ - Soutěžní řád malého fotbalu
 • MF - Malý fotbal 5 + 1
 • PSMF - Pražský svaz malého fotbalu
 • HL - Hanspaulská liga
 • HL-V - Hanspaulská liga veteránů
 • HL-SV - Hanspaulská liga superveteránů
 • HL-UV - Hanspaulská liga ultraveteránů
 • DŘ - Disciplinární řád Pražského svazu malého fotbalu
 • STDK - Sportovně technická a disciplinární komise PSMF
 • ORK - Odvolací a revizní komise PSMF
 • VV PSMF - Výkonný výbor PSMF
 • RP - Registrační průkaz
 • PT - Průkaz totožnosti
 • SPPO - Sazebník pokut, poplatků a odměn
 • LT - Letní turnaj
 • ZT - Zimní turnaj
 • LP - Ligový pohár

II. Mistrovské soutěže MF

Článek 4

 1. V rámci MF se pořádají tyto mistrovské soutěže:
  1. Hanspaulská liga
  2. Hanspaulská liga veteránů
  3. Hanspaulská liga superveteránů
  4. Hanspaulská liga ultraveteránů
 2. V mistrovských soutěžích HL smí nastoupit hráč, který v den utkání dovršil minimálně 15 let věku.
 3. V mistrovských soutěžích HL-V smí nastoupit hráč, který v sezóně dovršil minimálně 35 let věku.
 4. V mistrovských soutěžích HL-SV smí nastoupit hráč, který v sezóně dovršil minimálně 45 let věku.
 5. V mistrovských soutěžích HL-UV smí nastoupit hráč, který v sezóně dovršil minimálně 55 let věku (s výjimkou dle Propozic pro aktuální ročník soutěže).

Článek 5

Propozice soutěže

 1. Mistrovské soutěže se řídí tímto a Propozicemi soutěže, které pro každou soutěž vydává řídící orgán soutěže. Propozice soutěže musí respektovat a být s ním v souladu.
 2. Základem Propozic soutěže je Termínová listina utkání soutěže a Delegace rozhodčích na utkání soutěže.
 3. Změny v Propozicích soutěže, které se týkají systému a organizace soutěže, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžní sezóny provádět pouze výjimečně, a to pouze se souhlasem Výkonného výboru PSMF.
 4. Změny v Termínové listině nebo Delegaci rozhodčích, které jsou součástí Propozic soutěže, mohou v průběhu ročníku provádět jen řídící orgány soutěže, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže.
 5. Propozice soutěže, Termínová listina a Delegace rozhodčích jsou závazné pro všechny účastníky soutěže a pro řídící orgány soutěže.
 6. Porušení nebo nedodržování , Propozic soutěže, Termínové listiny a Delegace rozhodčích je podle míry porušení nebo jejich nedodržení postihováno podle Disciplinárního řádu PSMF.

Článek 6

Vývěska PSMF

 1. Pro řízení soutěží zřizuje PSMF oficiální Vývěsku PSMF. Na Vývěsce PSMF jsou zveřejňovány zejména Propozice soutěže a jejich změny, rozhodnutí STDK a další směrnice, pokyny, oznámení a nařízení řídících orgánů soutěže k zajištění přípravy, průběhu a kontroly soutěží.
 2. Dokumenty zveřejněnými na Vývěsce PSMF jsou povinni se řídit všichni účastníci soutěží.
 3. Minimální doba, po kterou musí být dokument umístěn na Vývěsce PSMF, jsou čtyři dny. Po uplynutí této lhůty se má za to, že příslušný dokument byl doručen všem dotčeným účastníkům soutěží.
 4. Umístění Vývěsky PSMF a způsob zveřejňování dokumentů na ní bude před zahájením soutěžní sezóny stanoven vPropozicích soutěže.

Článek 7

Ligy a řízení mistrovských soutěží

 1. Mistrovské soutěže MF tvoří všechny ligové skupiny HL, HL-V,HL-SV a HL-UV.
 2. Řídícím orgánem mistrovských soutěží MF je Výkonný výbor PSMF.
 3. Řídící orgán pověřuje přímým řízením soutěže Sportovně technickou a disciplinární komisi, případně jiné subkomise (dále souhrnně řídící orgány soutěže).
 4. Členové VV PSMF jsou oprávněni provádět v průběhu soutěže kontroly RP, kontroly totožnosti hráčů v průběhu utkání až do okamžiku podepsání Zápisu o utkání, nebo převzít od laického rozhodčího řízení utkání v souladu s dalšími ustanoveními tohoto .
 5. Členové VV PSMF jsou vybaveni evidenčním průkazem. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, fotografii držitele a vyznačení doby platnosti průkazu.

Článek 8

 1. Řídící orgán soutěže zařadí družstva do ligových skupin podle výsledků dosažených v minulé soutěžní sezóně a podle ustanovení a příslušného bodu Propozic soutěže o postupech a sestupech, a to na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži.
 2. Družstvo je možno zařadit do soutěže rovněž na jeho žádost o přeřazení do nižší ligy.
 3. V případě, že v jedné lize soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je do různých skupin, mohou toto rozdělení provést řídící orgány soutěže s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém a počet účastníků ve skupinách, a to vždy jen nejpozději do začátku soutěžní sezóny.
 4. Řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné části soutěže, případně jej nezařadit do té ligy soutěže, na níž má jinak nárok, pokud soustavně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže nebo nařízení řídícího orgánu.
 5. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po Registraci družstva, nemůže být v téže soutěžní sezóně zařazeno do jiné ligy soutěže. Pro příští soutěžní sezónu bude zařazeno do nejnižší ligy soutěže.
 6. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, bude pro následující soutěžní sezónu zařazeno do nejnižší ligy soutěže.
 7. Půjde-li o družstvo nejnižší ligy soutěže, nemusí ho řídící orgán soutěže v dalších soutěžních sezónách do soutěže zařadit.

Článek 9

Základní systém soutěží

 1. Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým jednokolově v každé soutěžní sezóně.
 2. S přihlédnutím k počtu účastníků ve skupině určité ligy soutěže se může hrát i systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v Propozicích soutěže.

Článek 10

Pořadí družstev v soutěži

 1. Vítězem příslušné skupiny soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední.
 2. Pokud mají po ukončení soutěže dvě družstva stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud má po ukončení soutěže více družstev stejný počet bodů, sestaví se tzv. minitabulka z jejich vzájemných zápasů, v níž o pořadí rozhodne větší počet bodů, je-li stejný, pak v minitabulce 4 a více týmů rozhodne vzájemný zápas dotčených týmů, dále lepší brankový rozdíl a je-li i ten stejný, pak větší počet vstřelených branek. Podle pořadí v této minitabulce se určí pořadí družstev v soutěži. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva dodatečné utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy dodatečné utkání již nelze sehrát.

Článek 11

Postupující a sestupující

 1. Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu stanoví příslušný řídící orgán soutěže v Propozicích soutěže.
 2. Družstva, která se umístila na postupových místech jednotlivých skupin jedné ligy, nebo splnila jiná postupová kritéria, postupují přímo do vyšší ligy.
 3. Družstva, která se po skončení soutěžní sezóny umístí na sestupovém místě, z ligy sestupují.

III. Účastníci soutěží

Článek 12

Kluby

 1. Soutěží v Malém fotbale pořádaných PSMF se mohou zúčastnit kluby, které řádně plní podmínky stanovené a příslušnými Propozicemi soutěže.
 2. Kluby, účastnící se soutěží, mají právo vytvářet více družstev. Jednotlivá družstva klubu musí být pojmenována shodně a rozlišena pouze písmeny abecedy tak, jak jdou postupně za sebou.
 3. Jednotlivá družstva klubu mohou hrát libovolnou ligu soutěže, zásadně však nesmí spolu hrát ve stejné skupině ligy.
 4. Pokud některé družstvo klubu z jakéhokoliv důvodu ukončí činnost, nevypořádané pohledávky vůči němu se převádějí na další družstvo klubu, označené nejvyšším pořadovým písmenem ze všech zbývajících družstev v soutěži.
 5. Pokud klub, který z jakéhokoliv důvodů ukončí činnost, nemá v soutěži další družstva, mohou být hráči klubu zaregistrováni za jiné družstvo, nebo jim zrušena registrace, až po uhrazení případných pohledávek PSMF vůči zaniklému klubu. To platí i pro hráče, jež byli v době zániku klubu v klubu registrováni na základě Ohlášení o přestupu/hostování dle čl. 29, odst. 1. Hráč musí uhradit jednu třetinu této pohledávky, nejméně však 200,-Kč, nejvíce 500,-Kč. Pokud pohledávka nedosahuje 200,-Kč, platí ji hráč celou.

Článek 13

Střídavý start hráčů klubu

 1. Hráči klubu, který má v soutěži více družstev, mohou startovat za více družstev klubu při dodržení těchto zásad:
  1. za jiné než mateřské družstvo klubu může nastoupit během soutěže libovolný počet hráčů družstva klubu o jedno písmeno hierarchicky nižšího (z B za A, z C za B, apod.); v jednom utkání však smí nastoupit maximálně dva takoví hráči
  2. za jiné než mateřské družstvo klubu nesmí nastoupit hráč z družstev klubu o více než jedno písmeno hierarchicky nižších
  3. za jiné než mateřské družstvo klubu nesmí nastoupit hráč z družstev klubu o písmena hierarchicky vyšších
  4. pokud mateřské družstvo hráče hraje stejnou nebo vyšší ligu než družstvo klubu, ve kterém je střídavý start hráče podle čl.13, odst. 1, písm. a) povolen, možnost střídavého startu hráče v tomto družstvu klubu zaniká
 2. Pokud hráč nastoupí na základě střídavého startu ve dvou družstvech klubu v jedné soutěžní sezóně, platí startovné za jeho start každé družstvo zvlášť.

IV. Povinnosti družstev

Článek 14

 1. Družstva jsou povinna:
  1. podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže
  2. zúčastnit se ve stanoveném termínu Registrace družstva
  3. nejpozději v termínu Registrace družstva vyrovnat své finanční závazky vůči PSMF
  4. sledovat Vývěsku PSMF
  5. dodržovat ustanovení a ostatních směrnic, pokynů, oznámení a nařízení řídících orgánů soutěží
  6. učinit všechna opatření k dodržení Termínové listiny a Delegace rozhodčích, k sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže
  7. dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem
  8. nastoupit k utkání v jednotných dresech, opatřených na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom družstvu nesmí být shodná
  9. mít na začátku utkání připraven vlastní míč velikosti č. 5, způsobilý hry; pokud nemá míč velikosti č. 5, je možno použít i míč velikosti č. 4
  10. zajistit hlavního rozhodčího a jeho asistenta v souladu s ustanoveními tohoto pro utkání, k jejichž řízení bylo určeno Delegací rozhodčích
  11. v případě, že utkání není v určeném termínu sehráno či není dohráno, informovat o této skutečnosti nejpozději do 24 hodin pracovníky sekretariátu PSMF

V. Povinnosti a práva členů družstva

Článek 15

 1. Za členy družstva jsou považováni:
  1. všichni registrovaní hráči družstva, včetně vystřídaných, ze hry odvolaných a vyloučených hráčů
  2. vedoucí družstva a jeho zástupci
 2. Vedoucí družstva a jeho zástupci jsou určeni v přihlášce družstva do soutěžní sezóny a svoji funkci vykonávají po dobu této soutěžní sezóny.

Článek 16

Povinnosti a práva vedoucího družstva a jeho zástupců

 1. Vedoucí družstva a jeho zástupci jsou povinni:
  1. znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto , Pravidel MF, , Propozic soutěže a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány na Vývěsce PSMF
  2. dbát spolu s kapitánem na kázeň a pořádek v družstvu
  3. před utkáním, během něj i po něm respektovat pokyny rozhodčího a prokázat na žádost rozhodčího svoji totožnost
  4. podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže
 2. Vedoucí družstva a jeho zástupci mají právo:
  1. vystupovat jako zástupci družstva při jednáních s řídícími orgány soutěže
  2. podávat za družstvo odvolání proti rozhodnutí řídících orgánů soutěže
  3. schvalovat za družstvo podané Registrační lístky
  4. schvalovat za družstvo podaná Ohlášení přestupu/hostování
  5. podepisovat Zápis o utkání v zastoupení kapitána družstva (tím není dotčena odpovědnost kapitána družstva za neoprávněný start hráče či hráčů); příjmení a jméno vedoucího družstva či jeho zástupce musí být v Zápise o utkání uvedeno a jasně označeno (např. zkratkou VD)

Článek 17

Povinnosti hráčů družstva

Hráči družstva jsou povinni:

 1. nastoupit k utkání s platným RP, řádně vystaveným PSMF a prokázat se jím rozhodčímu. Nastoupením k utkání se rozumí uvedení hráče v Zápisu o utkání.
 2. předložit rozhodčímu Průkaz totožnosti, jímž může být věrohodně prokázána jeho totožnost (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), v případě, že je řádně zaregistrován, a nemůže předložit platný RP nebo při konfrontaci vznikne pochybnost o jeho totožnosti.
 3. znát a dodržovat Pravidla MF a základní ustanovení SŘ, DŘa Propozic soutěže
 4. chovat se na hrací ploše i mimo ní ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny rozhodčího
 5. dbát o svůj zdravotní stav
 6. podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů soutěže

Článek 18

Povinnosti a práva kapitána družstva

 1. Kapitán družstva je povinen:
  1. dbát na kázeň a pořádek v družstvu
  2. před zahájením utkání vyplnit v Zápise o utkání příjmení, jména, čísla RP (resp. rodná čísla) a čísla dresů hráčů svého družstva, kteří nastupují k utkání a odevzdat rozhodčímu jejich RP, popř. předložit ke kontrole jejich průkazy totožnosti
  3. odpovídá za oprávněnost hráčů svého družstva nastoupit k utkání, což před zahájením utkání potvrdí svým podpisem na přední straně Zápisu o utkání
  4. na pokyn rozhodčího zajistit nalajnování hřiště a natažení sítí, eventuálně po utkání zajistit úklid lajnovačky, sítí a branek
  5. zajistit doplnění a opravení údajů v Zápise o utkání ve smyslu čl. 18, odst. 1, písm. h. a čl. 32, odst. 1, písm. m.
  6. dohodnout se s kapitánem soupeře na náhradním rozhodčím v případě, že se nedostaví ani po čekací době delegovaný rozhodčí, a potvrdit tuto dohodu podpisem v Zápise o utkání
  7. být označen na levé paži páskou minimálně 3 cm širokou, barevně odlišenou od barvy dresů
  8. podepsat po utkání Zápis o utkání a tím potvrdit správnost všech údajů uvedených v zápise; tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů
  9. převzít po utkání od rozhodčího RP družstva
 2. Kapitán družstva je oprávněn:
  1. dotazovat se slušnou formou v přerušené hře rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí
  2. dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti terénu
  3. dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti nebo výměně míče
  4. vyžádat si od rozhodčího kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve své přítomnosti dle ustanovení čl. 36, odst. 1, písm. a.
  5. požadovat od rozhodčího uvedení námitek do Zápisu o utkání, a to nejpozději před podpisem Zápisu o utkání
 3. Je-li kapitán družstva během utkání vyloučen, plní jeho práva a povinnosti uložené mu Pravidly HL a tímto jiný určený hráč družstva, uvedený vZápise o utkání. Tento hráč musí být označen v Zápise o utkání ještě před opětovným zahájením hry, následujícím bezprostředně po vyloučení kapitána družstva.

VI. Registrace

Článek 19

 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru PSMF, který stanoví jeho příslušnost k určitému družstvu, oprávněnému se zúčastňovat soutěží MF pořádaných v rámci PSMF.
 2. Hráč je zaregistrován okamžikem předání podkladů pro registraci do sekretariátu PSMF, pokud splňuje náležitosti uvedené v čl. 20, odst. 1 a 2 a provedením záznamu v ústředním registru PSMF.
 3. Dokladem o registraci je Registrační průkaz hráče, který je majetkem PSMF.
 4. Hráči může být Registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 15 let. Hráč může být v mistrovské soutěži MF zaregistrován pouze za jedno družstvo.
 5. Start v soutěži MF se umožňuje pouze hráči, který je zaregistrován.

Článek 20

Podklady pro registraci

 1. Registrační lístek obsahuje následující údaje:
  • příjmení, jméno, rodné číslo
  • úplný název družstva, za které chce být hráč registrován
  • souhlas hráče s použitím osobních údajů pro potřeby PSMF
  • souhlas družstva s registrací
  • datum a vlastnoruční podpis hráče
 2. K řádně vyplněnému Registračnímu lístku přiloží hráč jednu svoji průkazovou fotografii ne starší než 1 rok a předloží Průkaz totožnosti (Občanský průkaz, Cestovní pas nebo Řidičský průkaz) k ověření fotografie a údajů.
 3. Vyplněný Registrační lístek se podává zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu PSMF v jednom vyhotovení.
 4. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví PSMF Registrační průkaz, který si hráč nebo vedoucí družstva vyzvedne zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu PSMF.
 5. Poplatek za vyhotovení RP se řídí dle SPPO.
 6. Za řádné vyplnění Registračního lístku a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a družstvo. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním a je trestáno podle .

Článek 21

Registrační průkaz

 1. RP je hráč povinen se prokázat v případech stanovených předpisy a řády PSMF.
 2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení, nebo tak závažnému poškození RP, že jsou podle něj identifikace hráče a zjišťování údajů obsažených v něm nemožné, musí hráč požádat o vydání duplikátu.
 3. O vydání duplikátu musí požádat hráč rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby.
 4. V případech uvedených v čl. 21, odst. 2 a 3 předloží hráč PSMF také dosavadní RP (pokud nebyl ztracen).
 5. Poplatky za vystavení duplikátu RP se řídí podle SPPO.

Článek 22

Změny v registraci

 1. Změna v registraci se provede na základě rozhodnutí PSMF o žádosti hráče o přestup nebo hostování.
 2. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném družstvu, je vydán hráči RP opravňující jej ke startu v družstvu, v němž hostuje (dále jen nové družstvo). RP družstva, v němž je hráč registrován (dále jen mateřské družstvo) je po dobu hostování uložen na PSMF. Po skončení hostování je povinen hráč RP nového družstva vrátit na PSMF a PSMF mu vydá zpět RP mateřského družstva.
  1. Dojde-li k zániku členství v PSMF u družstva, za něž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství družstva a uhrazení pohledávek vůči PSMF (viz čl. 12, odst. 5) rovněž registrace hráče za takové družstvo. To platí i v případech, zanikne-li členství družstva vPSMF v důsledku jeho sloučení s jiným družstvem nebo v důsledku jeho rozdělení.
  2. Jestliže dojde k rozdělení družstva tím způsobem, že jeho členství v PSMF nezanikne, ale oddělí se od něho část, která se stane novým členským družstvem PSMF, pak se registrace za původní klub zruší jen tehdy, podá-li hráč tiskopis Ohlášení přestupu/hostování do družstva, které vzniklo takovým dělením.
  3. Pokud se uskuteční převod práv a povinností družstva, dojde v souvislosti s převodem práv a povinností dosavadního členského družstva na nové členské družstvo také k převodu registrací všech hráčů, kteří byli ke dni převodu registrování za družstvo, jehož členství v PSMF zaniklo, do družstva, které práva a povinnosti od takového družstva převzalo.
 3. Změna registrace hráče (vydání nového RP) se provede také v případě jakékoli změny názvu družstva.
 4. Poplatky za každé vystavení RP se řídí podle SPPO.

Článek 23

Zrušení registrace

 1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřské družstvo hráče. Mateřské družstvo hráče je povinno o zrušení registrace požádat písemnou formou.
 2. Registrace se zruší také na základě písemné odhlášky hráče z registrace (viz čl. 12, odst. 5).

Článek 24

 1. Dojde-li ke sporu mezi družstvy o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni STDK. Při odvolání proti rozhodnutí STDK rozhoduje ORK. Rozhodnutí ORK je konečné.
 2. Poplatky za odvolání se řídí podle SPPO.

VII. Přestupy a hostování

Článek 25

Účastníky přestupního řízení jsou:

 1. hráč
 2. mateřské družstvo
 3. nové družstvo

Článek 26

 1. O změnách příslušnosti k družstvu rozhoduje PSMF.
 2. Žádosti o přestup a hostování se podávají zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu PSMF.
 3. Žádost o přestup nebo hostování nemůže hráč podat, pokud v probíhající soutěžní sezóně nastoupil v mistrovském zápase za mateřský klub (tj. byl uveden v Zápisu o utkání), nebo pokud v probíhající soutěžní sezóně již jeden přestup nebo hostování uskutečnil.

Článek 27

Náležitosti žádosti o přestup nebo hostování

 1. Hráč, který žádá o přestup nebo hostování, je povinen řádně vyplnit tiskopis Ohlášení přestupu/hostování, který obsahuje následující údaje:
  • jméno, příjmení, rodné číslo
  • číslo RP
  • úplný název mateřského družstva
  • úplný název nového družstva
  • souhlas mateřského družstva s přestupem nebo hostováním
  • souhlas nového družstva s přestupem nebo hostováním
  • souhlas hráče s použitím osobních údajů pro potřeby PSMF
  • datum a vlastnoruční podpis hráče

  Ohlášení přestupu/hostování se podává v jednom vyhotovení zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu PSMF.

 2. K řádně vyplněnému Ohlášení přestupu/hostování přiloží hráč jednu svoji průkazovou fotografii ne starší než 1 rok a předloží Průkaz totožnosti (Občanský průkaz, Cestovní pas nebo Řidičský průkaz) k ověření fotografie a údajů.
 3. V případě, že mateřské družstvo souhlasí s přestupem hráče nebo jeho hostováním, je povinno vydat hráči jeho RP, který hráč předloží PSMF spolu s ostatními doklady. Dojde-li ke ztrátě RP, vydá mateřské družstvo hráči potvrzení o jeho ztrátě.

Článek 28

Rozhodování o přestupu

 1. PSMF žádost o přestup neprojedná:
  1. byla-li podána v rozporu s ustanovení čl. 26, odst.3
  2. byla-li podána z jiného než mateřského družstva
  3. nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl.27, odst. 1 a 2)
 2. PSMF žádost o přestup schválí:
  1. souhlasí-li s přestupem mateřské družstvo
  2. přes nesouhlas mateřského družstva, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do téhož klubu po uplynutí 6 měsíců (čekací doba). Za opakovanou žádost o přestup se uznává žádost podaná na sekretariátu PSMF do 1 měsíce od uplynutí čekací doby a to pouze tehdy, jestliže hráč v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup či hostování. Opakovaná žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v čl.27, odst. 1 a 2.
  3. hráč může v průběhu čekací doby nastupovat za své mateřské družstvo
  4. o každém podaném přestupu bez souhlasu mateřského družstva musí být mateřské družstvo informováno PSMF nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, u podané opakované žádosti pak ještě před odsouhlasením přestupu
 3. PSMF žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení.

Článek 29

Rozhodování o hostování

 1. Hostováním se rozumí registrace hráče v novém družstvu do konce soutěžní sezóny, na kterou bylo podáno Ohlášení přestupu/hostování. Po skončení soutěžní sezóny hostování automaticky zaniká a k jeho obnovení je třeba podat Ohlášení přestupu/hostování. Jinak hráč zůstává členem mateřského družstva.
 2. Při rozhodování o hostování platí přiměřeně čl.28, odst. 1, 2a., 3.

Článek 30

 1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu a hostování činí mateřské a nové družstvo, musí obsahovat podpis vedoucího družstva nebo jeho zástupců, přičemž kromě podpisů musí být strojem nebo hůlkovým písmem uvedeno jejich jméno. Jinak jsou neplatná a PSMF je neprojedná.
 2. Poplatky za přestup a hostování se řídí podle SPPO.

VIII. Rozhodčí

Článek 31

 1. Utkání soutěží MF řídírozhodčí - pověření zástupci družstva, jež bylo křízení utkání určeno Delegací rozhodčích.
 2. Utkání řídí dva rozhodčí, z nichž jeden je hlavní a jeden plní funkci asistenta na opačné delší straně hřiště. Funkce si nesmějí bez souhlasu obou kapitánů, který je nutno uvést v Zápise o utkání, během utkání vyměnit.
 3. PSMF je oprávněn delegovat k řízení vybraných utkání (zejména utkání první ligy) kvalifikované rozhodčí. V takovém případě přebírají kvalifikovaní rozhodčí výkon funkce hlavního rozhodčího, delegovaní laičtí rozhodčí vykonávají funkci jeho asistenta.
 4. V případě, že je na utkání přítomen člen VV PSMF, který posoudí výkon delegovaného laického rozhodčího v průběhu utkání jako nevyhovující, nebo před utkáním posoudí kvalifikaci delegovaného laického rozhodčího jako nedostatečnou vzhledem k předpokládané kvalitě nebo rizikovosti utkání, je oprávněn převzít řízení utkání jako hlavní rozhodčí. Nesmí však tak učinit v zápasech ligové skupiny, ve které hraje jeho vlastní družstvo nebo jiné družstvo jeho klubu.
 5. Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle Zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát i v případě, že se nedostavil delegovaný rozhodčí.
 6. Dostaví-li se do konce čekací doby pouze jeden z delegovaných rozhodčích, uvede se tato skutečnost do Zápisu o utkání a utkání se odehraje pouze pod vedením hlavního rozhodčího.
 7. Nedostaví-li se oba delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, jsou družstva povinna dohodnout se na jakémkoliv náhradním hlavním rozhodčím. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání v Zápise o utkání a musí být potvrzena podpisem kapitánů obou družstev. Náhradní rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí a za jeho výkon mu přísluší odměna podle SPPO.
 8. Pokud utkání nebude z důvodu nepřítomnosti rozhodčího sehráno, bude jeho výsledek vyhlášen jako kontumační v neprospěch družstva, které odmítlo pod řízením náhradního rozhodčího nastoupit. Pokud se na náhradním rozhodčím nedomluví obě družstva, bude vyhlášen kontumační výsledek utkání oboustranně v jejich neprospěch.
 9. V průběhu utkání je zakázáno bezdůvodně vyměnit hlavního rozhodčího jinou osobou bez vědomí a souhlasu kapitánů obou družstev. Tento souhlas musí být uveden vZápise o utkání a potvrzen podpisy obou kapitánů. V případě porušení tohoto ustanovení bude družstvo hlavního rozhodčího potrestáno dle . Výjimku tvoří pouze náhrada laického hlavního rozhodčího dle odst. 4 tohoto článku.
 10. Řízením utkání nesmí být pověřen družstvem hráč, který byl v soutěži vyloučen, a to od okamžiku jeho vyloučení až do odpykání trestu.

Článek 32

Povinnosti a práva rozhodčího

 1. Rozhodčí je povinen:
  1. dostavit se k utkání alespoň 10 minut před úředním začátkem utkání (hlavní rozhodčí), resp. nejpozději do doby úředního začátku utkání (asistent rozhodčího), ve stavu celkové připravenosti a způsobilosti k výkonu své funkce
  2. být k výkonu své funkce vybaven píšťalkou, hodinkami (stopkami), žlutou a červenou kartou, propisovací tužkou (perem) a formulářem Zápisu o utkání; zástupce družstva, jež bylo k řízení utkání určeno, Delegací rozhodčích, musí být schopen prokázat svoji totožnost např. registračním průkazem
  3. v případě nutnosti zajistit prostřednictvím kapitánů obou družstev způsobilost hřiště k utkání (vymezení postranních čar, natažení sítí) a po zápase uklizení sítí, lajnovačky a branek
  4. před zahájením zápasu převzít od kapitánů obou družstev RP hráčů připravených k utkání,ponechat si RP v průběhu utkání pod vlastní kontrolou a po podpisu Zápisu o utkání oběma kapitány je odevzdat zpět
  5. vyplnit řádně základní údaje v Zápise o utkání, zejména datum, hodinu a místo konání utkání (název hřiště), názvy obou soupeřů, příjmení a jména rozhodčích a název družstva, které je řízením utkání pověřilo
  6. nepřipustit k utkání hráče, který RP nemá, nebo jehož RP je neplatný, hráče, z jehož RP je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožná nebo nejistá a hráče, jehož RP je natolik poškozen,že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografii, či jeho RP vyvolává jiné podezření o falsifikaci apod., pokud se hráč neprokáže PT podle čl.17, odst. 4
  7. nepřipustit k utkání hráče, jehož výstroj by mohla způsobit zranění jinému účastníku utkání
  8. zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při eventuálním respektování ustanovení o čekací době
  9. řídit utkání dle Pravidel MF
  10. dodržet hrací dobu a délku přestávky stanovenou Pravidly MF, eventuálně Propozicemisoutěže
  11. doplnit v přerušené hře do Zápisu o utkání údaje o hráči, který se dostavil k utkání v jeho průběhu a převzít jeho RP
  12. na vyžádání některého z kapitánů družstva nebo člena VV PSMF provést neprodleně v nejbližším přerušení hry kontrolu totožnosti hráče (hráčů) dle čl. 36
  13. po skončení utkání doplnit Zápis o utkání zejména výsledkem utkání a výsledkem poločasu, časy a jmény střelců branek, časy, jmény hráčů a důvody jejich potrestání žlutou či červenoukartou, časy nařízení pokutových kopů, jejich důvodů a zda byly proměněny a dalšími okolnostmiutkání, které mohou nastat, např. čerpání čekací doby, nejednotné dresy nebo chybějící čísla nadresech, start hráče (hráčů) na PT, záznam o provedené kontrole totožnosti důvody předčasného ukončení utkání, zranění hráče (hráčů), škody na majetku, nesehrání utkání apod.
  14. uvést do Zápisu o utkání případné námitky kapitánů obou družstev ve smyslu čl.18, odst. 2, písm. e. a čl. 45, odst. 3, umožnit jim podpis Zápisu o utkání a zápis podepsat
  15. napsat stručný komentář k průběhu utkání
  16. řádně vyplněný a podepsaný Zápis o utkání doručit do 19.00 hod nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání (tj. nejčastěji pondělí) řídícím orgánům soutěže, a to způsobem ana místo určeným vPropozicích soutěže
 2. Rozhodčí je oprávněn:
  1. provést z vlastního uvážení v přerušené hře kontrolu totožnosti hráče (hráčů) dle čl.36, odst. 1, písm. b.
  2. s konečnou platností rozhodnout o způsobilosti terénu a způsobilosti nebo výměně míče, pokud se nedohodnou kapitáni obou družstev
  3. s konečnou platností rozhodnout o přerušení utkání a jeho pokračování, nebo o jeho předčasném ukončení, v souladu s ostatními ustanoveními a Pravidel MF
 3. Za řádný výkon funkce rozhodčího odpovídá družstvo, které ho k řízení utkání pověřilo. Porušení povinností rozhodčího bude trestáno podle .

IX. Termíny utkání

Článek 33

 1. PSMF vydá před zahájením soutěží Termínovou listinu utkání s uvedením času zahájení utkání a určením hřiště. Termínová listina je závazná pro všechna družstva příslušné soutěže.
 2. Družstva nesmí utkání sehrát mimo termín, stanovený v Termínové listině.
 3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého družstva, nařídí PSMF náhradní termín utkání tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže, to znamená zejména před odehráním posledního kola soutěže.
 4. Žádné utkání nesmí být sehráno po termínu posledního zápasu ligové skupiny, stanovenému v Termínové listině. Jedinou výjimkou je prokázané uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).
 5. PSMF má právo v odůvodněných případech provádět změny vTermínové listině.

X. Zahájení a průběh utkání

Článek 34

 1. Před zahájením utkání rozhodčí vyplní základní údaje v Zápise o utkání a předá ho kapitánům k vyplnění soupisek družstev. Od kapitánů převezme Zápis o utkání s vyplněnými soupiskami a RP hráčů, připravených nastoupit k utkání, případně provede kontrolu průkazů totožnosti u hráčů, kteří RP nepředloží.
 2. Pokud obě družstva mají shodnou barvu dresů, ponechá si původní dresy družstvo, které je pro dané utkání v Termínové listině uvedeno na prvním místě. Družstvo uvedené na druhém místě musí nastoupit v barevně odlišených dresech, které nemusí být opatřeny na zádech čísly.
 3. Pokud se kapitáni obou družstev dohodnou na neregulérnosti terénu, nebo o neregulérnosti rozhodne rozhodčí na základě vyjádření jednoho z kapitánů, zapíše se tato skutečnost do Zápisu o utkání a utkání se neuskuteční. Pouze utkání posledního kola příslušné ligové skupiny se musí odehrát na jakémkoli terénu. Jedinou výjimkou je uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).
 4. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen stanovený minimální počet hráčů každého družstva s řádnou výstrojí.
 5. Dostaví-li se hráč k utkání po jeho zahájení, zkontroluje před jeho nástupem rozhodčí jeho RP (příp. PT) a doplní údaje do soupisky jeho družstva.
 6. Po ukončení utkání doplní rozhodčí všechny údaje v Zápise o utkání, zaznamená případné námitky kapitánů družstev a předloží jim Zápis o utkání k podpisu.
 7. Před odevzdáním Zápisu o utkání je rozhodčí povinen zapsat alespoň stručný komentář k utkání.

Článek 35

Čekací doba

 1. Čekací doba pro obě družstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání. Pro asistenty rozhodčího čekací doba neplatí. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je oprávněn pouze příslušný hlavní rozhodčí.
 2. V případě, že v okamžiku skončení čekací doby nelze utkání zahájit, protože na hřišti probíhá ještě utkání předchozí, prodlužuje se čekací doba (i na rozhodčího) až do okamžiku ukončení tohoto předchozího utkání.
 3. Existence čekací doby může být Propozicemi soutěže zrušena nebo zkrácena.
 4. Pokud je ze zavinění družstev nebo rozhodčího čerpána čekací doba, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do Zápisu o utkání.
 5. Opakované neopodstatněné čerpání čekací doby je považováno za provinění podléhající disciplinárnímu řízení.

Článek 36

Kontrola totožnosti (konfrontace)

 1. Kontrola totožnosti hráče (hráčů), uvedených v Zápise o utkání, se provádí na základě žádosti kapitána družstva nebo člena VV PSMF, podané kdykoliv během utkání, nebo dle vlastního uvážení rozhodčího, a to až do okamžiku ukončení utkání závěrečným hvizdem
 2. Kontrola totožnosti se provede v nejbližším okamžiku, kdy je míč mimo hru, od oznámení úmyslu jejího provedení.
 3. Postup při provádění kontroly totožnosti:
  1. kontrolu totožnosti provádí hlavní rozhodčí utkání za přítomnosti svého asistenta, kapitánů obou družstev, popř. přítomného člena VV PSMF. Kapitán kontrolovaného družstva představuje jednotlivé hráče rozhodčímu, který kontroluje jejich totožnost porovnáním sRP. Pokud RP nedostačuje ke zjištění totožnosti, je rozhodčí oprávněn vyžádat si PT kontrolovaného hráče, případně ověřit jeho totožnost dotazem na údaje v něm obsažené.
  2. jestliže rozhodčí zjistí, že kontrolovaný hráč (hráči) startuje oprávněně, kontrolu totožnosti ukončí a dá pokyn k pokračování utkání
  3. není-li si rozhodčí jist oprávněností startu hráče (hráčů), nebo vznese-li kapitán soupeře námitku proti oprávněnosti startu kontrolovaného hráče (hráčů), zaznamená rozhodčí jméno a číslo RP kontrolovaného hráče do Zápisu o utkání, kontrolu totožnosti ukončí a dá pokyn k pokračování utkání
  4. jestliže rozhodčí zjistí, že hráč (hráči) startuje neoprávněně na cizí RP, zapíše tuto skutečnost do Zápisu o utkání, kontrolu totožnosti ukončí a dá pokyn k pokračování utkání. Neoprávněně startující hráč (hráči) nesmí v utkání pokračovat. Pokud to počet zbývajících hráčů provinivšího se družstva umožňuje, pokračuje toto družstvo ve hře ve stejném počtu hráčů jako před zahájením kontroly totožnosti.
  5. čas promeškaný kontrolou totožnosti v průběhu utkání nastaví rozhodčí na jeho konci
 4. Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, uvede rozhodčí tuto skutečnost do Zápisu o utkání. Odmítnutí kontroly totožnosti je důvodem k zahájení disciplinárního řízení s kapitánem, hráčem nebo hráči, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti a v případě nesprávného postupu i s rozhodčím.
 5. V případě, že není prokázána oprávněnost startu hráče, nebo odmítne-li hráč, hráči či celé družstvo kontrolu totožnosti, musí se na nejbližší jednání STDK dostavit kapitáni obou družstev, hráči, kteří neprokázali oprávněnost startu nebo odmítli kontrolu totožnosti a rozhodčí.
 6. Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem ke kontumaci utkání, pokud totožnost byla prokázána na jednání STDK a hráč startoval oprávněně.

Článek 37

Přerušení a předčasné ukončení utkání

 1. Rozhodčí utkání přeruší nebo předčasně ukončí z příčin uvedených v odpovídajících článcích Pravidel MF.
 2. Přeruší-li rozhodčí utkání pro tmu nebo špatnou viditelnost z důvodu poruchy osvětlení hřiště, jsou účastníci utkání povinni vyčkat 30 min., zda bude porucha odstraněna, pokud je správce hřiště neinformuje o skutečnosti, že náprava si vyžádá delší čas.
 3. Přeruší-li rozhodčí utkání a to nebude dohráno, rozhodne o jeho osudu STDK.
 4. O předčasně ukončeném utkání rozhodne STDK zpravidla takto:
  1. pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev a předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu
  2. pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva a předčasně ukončeným utkáním, musí být toto družstvo potrestáno herními a disciplinárními důsledky
  3. pokud si to situace vyžádá, může řídící orgán soutěže rozhodnout i jinak

XI. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

Článek 38

V souladu s bude hráč (příp. také družstvo a kapitán) potrestán podle PST, jestliže hráč:

 1. nastoupil dříve než byl za družstvo zaregistrován podle čl. 19, odst. 2
 2. nastoupil po opakovaném napomínání žlutou kartou (druhou, čtvrtou, šestou v soutěži), za což má automaticky zastavenou závodní činnost. Pokud hráč obdrží v utkání dvě žluté karty (a po té je vyloučen), nezapočítává se mu do celkové bilance žlutých karet žádná z nich. Pokud hráč obdrží v utkání žlutou kartu a poté je vyloučen (rovnou červená karta bez udělení druhé žluté karty), započítává se mu do celkové bilance žlutých karet jedna žlutá karta.
 3. nastoupil po udělení červené karty, za což má automaticky zastavenou závodní činnost a o jeho potrestání STDK dosud nerozhodla
 4. nastoupil v době zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení
 5. nastoupil v době zastavení závodní činnosti po rozhodnutí STDK
 6. nastoupil na RP jiného hráče nebo na neplatný či zfalšovaný RP

XII. Provinění družstva

Článek 39

Přestupky proti ustanovením tohoto , Propozicím soutěže a ostatním normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou trestány podle .

Článek 40

 1. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, bude na základě rozhodnutí STDK postiženo družstvo, dopustí-li se zejména následujících provinění:
  1. nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání, nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby
  2. je-li utkání předčasně ukončeno z důvodu poklesu počtu hráčů družstva pod minimální počet (3+1) stanovený pravidly
  3. nepředloží-li družstvo před utkáním rozhodčímu RP nebo PT
 2. Technickou kontumací, tj. vyhlášením kontumačního výsledku bez následků uvedených v čl. 44, odst. 1 bude na základě rozhodnutí STDK postiženo družstvo, dopustí-li se následujících provinění:
  1. nastoupí-li hráč dříve, než byl za družstvo zaregistrován podle čl. 19, odst. 2
  2. nastoupí-li hráč družstva na RP jiného hráče
  3. nastoupí-li hráč družstva na neplatný RP. Neplatný RP je ten, v němž jsou uvedeny nepravdivé údaje týkající se osoby hráče, nebo RP, který nebyl vydán PSMF, nebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování)
  4. nastoupil-li hráč v době, kdy má zastavenu závodní činnost (např. trest za červenou kartu, zákaz startu zadruhou, čtvrtou nebo šestou žlutou kartu, atd.) jakož i pokud byl v sezóně napomenut druhou, čtvrtou, šestou atd. žlutou kartou nebo byl vyloučen ze hry a o jeho potrestání STDK dosud nerozhodla
  5. nastoupil-li hráč ze soupisky družstva za jiné družstvo klubu v rozporu s čl. 13, odst. 1
  6. jestliže se hráč družstva odmítne podrobit kontrole totožnosti, vyžádané soupeřem, rozhodčím utkání, nebo členem VV PSMF, nebo se jí vyhne
  7. dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem družstva
  8. přeloží-li svévolně družstva soutěžní utkání na jiný termín nebo jiné hřiště než schválil PSMF
  9. dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého soutěžení
 3. Konečné slovo při posuzování kontumace v případě uvedeném v odst. 1. písm. b. bude mít STDK, která může přihlédnout k předložené lékařské zprávě o ošetření hráče z důvodu zranění při hře, je-li doručena do 48 hodin po skončení utkání na sekretariát PSMF, nebo k dalším okolnostem (pokles počtu po vyloučení hráčů), a vyhlásit v takovém případě technickou kontumaci dle odst. 2.

Článek 41

 1. STDK může rozhodnout o výsledku utkání i tehdy, když nebyly podány námitky.
 2. O výsledku utkání rozhodne STDK zpravidla do závěru příslušné soutěžní sezóny. Taková rozhodnutí však nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané soutěži.

XIII. Hodnocení výsledků v soutěžích

Článek 42

Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 2 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

Článek 43

 1. Družstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se přidělují 2 body a aktivní brankový poměr 6:0. Družstvu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se nepřidělí žádný bod a započítá se mu pasivní brankový poměr 0:6.
 2. Pokud družstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, dosáhlo při utkání příznivějšího brankového rozdílu, platí výsledek dosažený na hřišti.
 3. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou družstev, nepřidělí se družstvům žádný bod a oběma se započítá pasivní brankový poměr 0:6.
 4. Pokud bylo utkání sehráno nebo předčasně ukončeno, případně byl dodatečně vyhlášen kontumační výsledek utkání, započítávají se do evidence starty hráčů a udělené žluté a červené karty. Branky vstřelené v těchto utkáních se do statistiky střelců nezapočítávají.

Článek 44

 1. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky ve smyslu čl. 40, odst. 1 v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích mistrovských utkáních, bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Výjimku tvoří technické kontumace dle čl. 40, odst. 2.
 2. Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupilo ze soutěže kdykoliv před jejím ukončením, všechny jeho výsledky v soutěžní sezóně se kontumují s pasivním brankovým rozdílem 0:6 v jeho neprospěch. Pokud bylo některé z jeho dosavadních utkání kontumováno v jeho prospěch v souladu s čl. 40, postupuje se v souladu s ustanoveními čl. 43, odst. 3.
 3. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno, nebo odstoupilo ze soutěže kdykoliv před jejím ukončením, se nemůže vrátit do rozehrané soutěžní sezóny. Považuje se vždy za sestupující družstvo a v příští soutěžní sezóně bude zařazeno nejméně o dvě soutěžní úrovně níže. Případná dohoda s jiným družstvem o výměně soutěže a zařazení do vyšší úrovně v takovém případě nebude VV PSMF akceptována.
 4. O zařazení vyloučeného družstva do soutěžní úrovně v další soutěžní sezóně rozhodne s konečnou platností VV PSMF, který může přihlédnout zejména k okolnostem, které k vyloučení družstva vedly (např. opakované vyloučení ve více sezónách, úmyslné ovlivnění soutěže apod.).

XIV. Námitky a odvolání

Článek 45

Námitky

 1. Námitky je možné podat zpravidla při:
  1. porušení ustanovení tohoto a Propozic soutěže
  2. porušení ustanovení Pravidel MF
  3. porušení dalších platných norem PSMF
 2. Námitky podané proti technickým chybám rozhodčího nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého na hřišti, pokud STDK nebyl rozhodčímu prokázán úmysl výsledek ovlivnit.
 3. O uvedení námitek do Zápisu o utkání proti skutečnostem známým před začátkem utkání musí kapitán družstva požádat rozhodčího před zahájením utkání. O uvedení námitek do Zápisu o utkání proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání může kapitán družstva požádat rozhodčího po skončení utkání až do doby, než zápis jako kapitán podepíše. Bez těchto záznamů může STDK projednání následně podaných řádných námitek odmítnout.
 4. Námitky je možné podat též písemnou formou STDK nejpozději do jejího nejbližšího zasedání, následujícího bezprostředně po utkání.

Článek 46

Námitky podané podle čl. 45 musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

 1. označení orgánu, kterému se podávají
 2. název družstva, které podává námitky
 3. označení utkání či předmětné skutečnosti, proti níž se námitky podávají
 4. označení důvodu námitek
 5. krátký popis případu
 6. uvedení, jaký výsledek námitkového řízení je požadován
 7. jméno, příjmení a podpis vedoucího družstva nebo jeho zástupců

Článek 47

 1. Námitky podané podle čl. 45 musí být doloženy poplatkem podle SPPO. V případě kladného vyřízení námitky je poplatek vrácen namítající straně, v případě jejich zamítnutí poplatek v plné výši propadá ve prospěch PSMF.
 2. Pokud námitky nesplňují formální a obsahové náležitosti uvedené v čl. 46, STDK může jejich projednání odmítnout.
 3. Pokud se prokáže, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno podle .

Článek 48

Odvolání

Proti rozhodnutí o námitkách, které vydala STDK, je možno podat odvolání v souladu s .

XV. Organizace nemistrovských soutěží

Článek 49

Ligový pohár

 1. LP je nepovinná soutěž, hraná v průběhu kalendářního roku.
 2. LP se hraje vyřazovacím způsobem. V případě nerozhodného výsledku utkání se postupuje podle Pravidel MF.
 3. Výše startovného, eventuálních výher, jako i další organizační zabezpečení LP oznamuje PSMF vždy v přihlášce na nový ročník.
 4. V LP smějí nastoupit za družstvo pouze hráči s platným RP družstva. Střídavý start hráčů jiného družstva klubu je v LP vyloučen.
 5. Hráč smí v průběhu soutěžní sezóny LP nastoupit pouze za jedno družstvo a to i v případě, že mu v průběhu této sezóny byla provedena změna registrace podle čl. 22.
 6. Zápasy LP se musí odehrát na jakémkoliv terénu. Jedinou výjimkou je uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).
 7. V ostatních případech se pro řízení LP použijí přiměřeně ustanovení tohoto .
 8. Tresty z LP se nezapočítávají do mistrovských soutěží s výjimkou trestů uložených na časové období a naopak, tresty z mistrovských soutěží nelze odpykat v utkáních LP.
 9. Dodatek platný pro Ligový pohár od 2.1.2018:
  1. klub, který má více družstev, může přihlásit pouze jeden tým, v názvu bude mít písmeno A a na něj bude účtováno startovné
  2. za tento tým mohou neomezeně startovat i hráči týmu B, příp. C atd.

Článek 50

Letní a Zimní turnaj

 1. Letní turnaj a Zimní turnaj jsou nepovinné soutěže, hrané zpravidla v přestávce mezi mistrovskými soutěžemi.
 2. LT a ZT se hraje turnajovým způsobem v základních skupinách, se soutěžní nadstavbou hranou vyřazovacím způsobem. V případě nerozhodného výsledku utkání ve vyřazovací části turnajů se postupuje podle Pravidel MF.
 3. Výše startovného, eventuálních výher, jako i další organizační zabezpečení LT a ZT oznamuje PSMF vždy v přihlášce na nový ročník.
 4. V utkáních LT a ZT mohou nastoupit za družstvo i hráči bez platného RP družstva. Každý hráč však smí nastoupit v průběhu turnaje pouze za jedno družstvo.
 5. Hráči se při utkáních LT a ZT nemusí prokazovat RP, vždy však musí být schopni doložit svoji totožnost PT. Namísto PT mohou hráči prokázat svoji totožnost platným RP.
 6. Zápasy LT a ZT se musí odehrát na jakémkoliv terénu. Jedinou výjimkou je uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).
 7. V LT a ZT se družstva nevylučují v základních skupinách za opakované nedostavení se k utkání nebo za nezajištění rozhodčích utkání, k jejichž řízení bylo družstvo delegováno. Družstvo však může být na základě prohřešků proti zbaveno postupu do vyřazovací části turnajů. Příslušné disciplinární postihy zůstávají v platnosti.
 8. Tresty z LT a ZT se nezapočítávají do mistrovských soutěží s výjimkou trestů uložených na časové období a naopak, tresty z mistrovských soutěží nelze odpykat v utkáních LT a ZT.
 9. V ostatních případech se pro řízení LT a ZT použijí přiměřeně ustanovení tohoto .

Článek 51

 1. V případě ostatních nemistrovských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení tohoto .
 2. Řídící orgány těchto soutěží mohou stanovit podrobnější podmínky organizace nemistrovských utkání.
 3. Propozice nemistrovských soutěží schvaluje řídící orgán pořadatele. Pořadatel této nemistrovské soutěže je povinen zaslat propozice všem zúčastněným družstvům.
 4. Pořadatel nemistrovské soutěže může vyhlásit jednorázovou soutěž s upravenými pravidly, zejména se zkrácenou hrací dobou apod., nikoliv však s odlišným počtem hráčů nebo odlišným míčem.

XVI. Závěrečná ustanovení

Článek 52

 1. Tento Soutěžní řád malého fotbalu vstupuje v platnost dnem 18.3.2019.
 2. Závazný výklad tohoto provádí pouze Výkonný výbor PSMF.
 3. Přijetím tohoto se ruší platnost z 1.9.2008 a všech jeho změn a dodatků.

Diskusní fórum

Přidat komentář


  

Jak se přihlásit do Hanspaulské ligy


Výsledky a tabulky

Hanspaulská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F
5.A B C D E F G H I
6.A B C D E F G H I J K L
7.A B C D E F G H I J K L
8.A B C D E F G H I J K L

Veteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C

Superveteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C

Ultraveteránská liga
1.A
2.A 2.B


Hřiště


Pravidla

Pravidla malého fotbalu
Soutěžní řád
Disciplinární řád
Sazebník poplatků, pokut a odměn
Příkladový sazebník trestů

Propozice soutěže pro HL
Propozice soutěže pro VL
Propozice soutěže pro SVL
Propozice soutěže pro UVL

Přestupní lístek
Registrační lístek
Zápis o utkání


Diskusní fórum

TÝMY
Diskusní fórum

15.4.2024 17:50:38

HRÁČI
Diskusní fórum

11.4.2024 15:53:03

Jak se přihlásit do Hanspaulské ligy
Články

4.4.2024 21:04:05

TÝMY
Diskusní fórum

2.4.2024 21:50:55

UTKÁNÍ
Diskusní fórum

25.2.2024 21:08:15


Sportovní areály

Přidat odkaz
Na web sportovního areálu


Fotbalové turnaje

Přidat odkaz
Na web fotbalového turnaje


Fotbalové týmy

Přidat odkaz
Na web fotbalového týmu 

Všechna práva vyhrazena - HANSPAULSKA-LIGA.cz - info@hanspaulska-liga.cz - XHTML - CSS - 20.5.2024 18:04:38